اخبار سمینارها و همایهشای مدیریت سفرهای کاری و مدیریت بهزادحسین عباسی ما را بر آن ساخت که اخبار همایشهای و رویدادهای مدیریتی را در حوزه بازاریابی، فروش، مشتری مداری و … در این محیط در اختیار شما قرار دهیم.

بهزادحسین عباسی