دات نت نیوک
X

مدرس مذاکره 

مقدماتی در مورد تعریف مذاکره و اهمیت مذاکره مدرس مذاکره
تعاریف ارتباطات و مصداق‌های آن

تعریف سطوح مختلف ارتباط: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط گروهی

مدرس مذاکره

تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره

مدل ذهنی مذاکره کننده موفق

مفهوم تعارض و مدیریت تعارض
تعریف تعارض

مدرس مذاکره سطوح مختلف تعارض:

تعارض درون فردی
تعارض بین فردی
تعارض درون گروهی
رابطه تعارض و کارایی فردی

رابطه تعارض و کارایی گروهی

تاکید بر چند بعدی بودن تعارض

سبکهای رفتاری مواجهه با تعارض:

رقابتی – تهاجمی
معامله
حل مسئله: هنر سوال پرسیدن در تعارض‌ها
اجتناب
انواع مذاکره
مفهوم ارزش و ایجاد ارزش و تقسیم ارزش در مذاکره

تعریف مذاکره رقابتی (توزیعی)

تعریف مذاکره برنده – برنده

منافع و مواضع در مذاکره

مدیریت جریان اطلاعات در هر دو نوع مذاکره

مذاکره کنندگان سرسخت

نقطه شروع در مذاکره های رقابتی

مدرس مذاکره

 مدرس مذاکره کیست؟

برنامه ریزی برای مذاکره
مدرس مذاکره : آیا اصلاً باید مذاکره کنیم؟ [ درس مرتبط: چه زمانی مذاکره نکنیم ]

چک لیست برنامه ریزی برای مذاکره

هدف گذاری برای مذاکره

بررسی بهترین انتخاب جایگزین (BATNA)

توجه به خط قرمز در مذاکره و تعریف آن (نقطه ترک مذاکره)

تعیین و شناخت ذی نفعان مذاکره

انتخاب نقطه شروع

تعیین بسته های پیشنهادی

برنامه ریزی برای امتیازدهی در مذاکره

تعریف امتیاز و انواع امتیاز
قوانین دادن امتیاز در مذاکره
رفتارشناسی در مذاکره
رفتار تهاجمی در مذاکره

تعریف رفتار تهاجمی در مذاکره
ریشه های رفتار تهاجمی در مذاکره
تحلیل رفتار متقابل

شخصیت شناسی در مذاکره
نظریه های صفاتی

مدل کتل

تیپ‌های شخصیتی MBTI

تحلیل ساختار شخصیت

تصمیم گیری در مذاکره
مدلهای تصمیم گیری در مذاکره

خطاهای شناختی

دامهای تصمیم گیری و نقاط کور در ذهن مذاکره کننده

چارچوبهای فکری و نقش آنها در مذاکره

تاثیر نامطلوب شلوغ بودن ذهن بر قدرت تصمیم گیری در مذاکره

چالش‌های ارتباط در مذاکره
هنر پرسش و پاسخ در مذاکره

سکوت در مذاکره و مواجهه با آن

مهارت نه گفتن

اعتمادسازی و مدیریت رابطه در مذاکره

سیاست و سیاسی کاری در مذاکره

متقاعدسازی

تفاوت در سطح قدرت مذاکره کنندگان 

مهارت ارائه شفاهی و تنظیم گزارش
اصول، مبانی و چارچوبها

مدرس مذاکره

تسلط کلامی

هنر داستان گویی

اسلایدسازی

نوشتن پروپوزال

گزارش نویسی

مذاکره فروش

مهارت فروش و تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای

مذاکره چندجانبه
تعریف مذاکره چند جانبه

در چه شرایطی به مذاکره چند جانبه نیازمندیم؟

مذاکره چندجانبه در ساختار جامعه چه کارکردهایی دارد؟

ویژگی های مذاکره چندجانبه

نظریه بازیها و کاربرد آن در مذاکره چندجانبه

دینامیک توزیع قدرت در مذاکره های چندجانبه

بحث تبانی در مذاکره های چندجانبه

وتو و سایر مکانیزم‌های حاکمیتی در مذاکره‌های چندجانبه

بن بست در مذاکره
بن بست واقعی چیست؟

بن بست تاکتیکی چیست؟

روش‌های خروج از بن‌بست

چه زمانی مذاکره را ترک کنیم؟

پیامهای غیرکلامی و زبان بدن در مذاکره
منظور از ارتباط غیرکلامی چیست؟

زبان بدن به عنوان یکی از زیرمجموعه‌‌های علائم غیرکلامی

اهمیت تاثیرگذاری اولیه در مذاکره

پل اکمن و علائم چهره

ارتباط چشمی در مذاکره

تفاوت زبان بدن زنان و مردان

جنس و جنسیت در مذاکره
تفاوت دو مفهوم جنس و جنسیت

شباهت‌ها و تفاوت‌های زنان و مردان

تفاوت سبک مذاکره زنان با سبک مذاکره مردان

مدیریت احساسات در مذاکره
تعریف احساسات

احساسات پایه در ارتباطات و مذاکره

ارتباط عاطفی در محیط کار

مزایا
معایب
مدیریت
محدوده‌ها